ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • intensywne opady deszczu
    Dzisiaj:
    22°C / 14°C
sobota 22.06.2024 r.
Imieniny: Pauliny, Sabiny i Tomasza

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Czyste powietrze - loga

W Gminnym Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Punkt czynny jest w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu – pokój nr 4 lub 12, tel. 52 33 093 10 wew. 17 lub 26.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.torun.pl/

Program przewiduje dofinansowania na:
- źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie przegród budowlanych,
- stolarkę drzwiową i okienną,
- dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:
– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki
– numer księgi wieczystej
– numer działki
– przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
– wartość dochodu/rodzaj PIT
– dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).
– zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania).
– załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).
– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (data nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, aby wydatek był kwalifikowalny).
– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzję podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja).
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.

Zmiany w Programie od 03.01.2023 roku!!!
- W pozycji „Kocioł zgazowujący drewno” dopuszczono do dofinansowania kocioł na drewno kawałkowe i pellet drzewny (kocioł dwupaliwowy),
- Możliwość reprezentowania beneficjenta przez pełnomocnika,
- Możliwość korespondencji drogą elektroniczną,
- Zmiany w sposobie składania wniosku o płatność – tylko w wersji elektronicznej,
- Konieczność posiadania protokołu kominiarskiego w przypadku kotła na paliwa stałe,
- Możliwość otrzymania dotacji dla kotłów na pellet drzewny i kotłów zgazowujących w których poziom emisji spalin stałych jest wyższy niż 20 mg/m3 pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.
- Od 3 stycznia 2023 roku wyższe poziomy finansowe uprawniające beneficjentów do skorzystania z programu:
Poziom podstawowy:
135 tys. zł dochodu Wnioskodawcy na podstawie ostatniego zeznania podatkowego
Poziom podwyższony:
1 894,00 zł / osobę – gospodarstwo wieloosobowe
2 651,00 zł / osobę – gospodarstwo jednoosobowe,
na podstawie stosownego zaświadczenia z gminy, oraz przychód z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej < 40-krotność minimalnego wynagrodzenia
Poziom najwyższy:
1 090,00 zł / osobę – gospodarstwo wieloosobowe
1 526,00 zł / osobę – gospodarstwo jednoosobowe,
na podstawie stosownego zaświadczenia z gminy, oraz przychód z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej < 20-krotność minimalnego wynagrodzenia lub ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego opiekuńczego, przez co najmniej 6 miesięcy oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
WAŻNE
Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

Czyste Powietrze – Warunki dofinansowania

- Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu.
- Jeśli jest wymagane, usługi muszą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia.
- Przedsięwzięcie musi być wykonane zgodnie z wymogami prawa (w szczególności prawa budowlanego) WT 2021.
- Źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymogi prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.
- Kotły na paliwa stałe nie mogą posiadać rusztów awaryjnych ani przedpaleniska. Nie mogą też umożliwiać instalacji takich.

Czyste Powietrze – wniosek o płatność

- Po zrealizowaniu całości lub części prac należy złożyć do WFOŚiGW wniosek o płatność!
- Można złożyć maksymalnie 3 wnioski o płatność (5 wniosków – dla poziomu najwyższego).
- Na pierwszym wniosku o płatność musi znaleźć się wymiana źródła ciepła.
- Na jednym wniosku trzeba rozliczyć całą kategorię kosztów (np. wymiana okien, termomodernizacja).
- Wniosek o płatność można złożyć po otrzymaniu umowy dotacji (decyzji o przyznaniu dofinansowania).
- wniosek o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 25.01.2022 rok składamy tylko w wersji elektronicznej. Konieczne jest zatem posiadanie przez wnioskodawcę podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego, który umożliwi jego podpisanie i wysłanie wniosku o płatność.
- Kopie faktur poświadczone za zgodność z oryginałem (faktury muszą być wystawione na beneficjenta albo beneficjenta
i współmałżonka).
- Dokument potwierdzający trwałą likwidację starego źródła ciepła (jeśli jest wymiana źródła ciepła).
- Dokumenty potwierdzające spełnienie przez urządzenia i materiały wymogów Programu (tj. etykiety energetyczne, karta produktu, certyfikaty, deklaracja właściwości użytkowych itp.).
- Protokoły odbioru robót (jeśli nie były wykonywane własnymi siłami beneficjenta).
- Posiadanie protokołu kominiarskiego w przypadku kotła na paliwa stałe – nowość od 25.01.2022 roku.

https://czystepowietrze.gov.pl/

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Bukowiec:

Nazwa Gminy liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] liczba zawartych umów [szt.] liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] kwota wypłaconych dotacji [zł]
Bukowiec (gmina wiejska) 157 132 86 1 986 090,45

Zmiany w programie Czyste Powietrze