ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • intensywne opady deszczu
    Dzisiaj:
    22°C / 14°C
sobota 22.06.2024 r.
Imieniny: Pauliny, Sabiny i Tomasza

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022 (unieważnione)

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bukowiec
86-122 Bukowiec
ul. Dr Fl. Ceynowy 14

ogłasza
otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Rodzaj zadania – zadanie z zakresu upowszechniania regionalnej kultury i tradycji
Formy realizacji zadania:
- upowszechnianie kultury muzycznej i pogłębianie wiedzy o muzyce
- prezentowanie dorobku kultury muzycznej
- organizacja obozów szkoleniowych, koncertowych
Wzór oferty realizacji zadania jest dostępny w Urzędzie Gminy w Bukowcu – Biuro Obsługi Klienta oraz do pobrania ze strony www.bip.bukowiec.pl
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Termin wykonania zamówienia: lipiec-listopad 2022
Termin związania ofertą wynosi 30 dni
Warunki realizacji zadania:
- zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie
- wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji powinny być zgłoszone w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Bukowcu
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu
- ocena realizacji wcześniejszych edycji projektów
- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowych z budżetu Gminy

Tryb wyboru ofert:
1) do oceny merytorycznej ofert złożonych na konkurs zostanie powołana Komisja Konkursowa
2) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenie, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego, będącego przedmiotem konkursu
3) złożenie oferty nastąpiło w terminie wskazanym w ogłoszeniu
Uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
- Marta Floryszak – Tel.(52) 33-093-22 (godz. 7:30-15:30)
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bukowcu- pok. Nr 2
Termin składania ofert upływa 4 lipca 2022r. godz.15:00
Termin dokonania wyboru ofert nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu
Zasady przyznania dotacji na realizację zadania zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/185/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 października 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2022.

Na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021r zostało przeznaczone 7.000,00 zł.
Na realizację zadania w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 9.000,00 zł.

W konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1.    Spełniają wymogi określone we wzorze oferty realizacji zadania;
2.    Spełniają wymogi określone w art. 3 i 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Unieważniono w związku z Zarządzeniem Wójta nr 45/22 z dnia 23 czerwca 2022 r.