ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    21°C / 9°C
sobota 18.05.2024 r.
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka

Dotacje

DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH - 2023 R.


Kto może ubiegać się o dotację
O dotacje celowe mogą ubiegać się osoby, które zdecydowały się na wymianę starego źródła ogrzewania opalanego węglem, miałem lub koksem i instalację nowego, bardziej przyjaznego środowisku. Dotacja może być przyznana przy wymianie kotła na ekologiczny piec na paliwo stałe 5 klasy, kocioł gazowy, olejowy, piec zasilany prądem elektrycznym, pompę ciepła – urządzenie grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii, kocioł na biomasę charakteryzujący się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja w danym lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, którego dotyczy wniosek, wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu źródeł ciepła, za wyjątkiem wkładów kominkowych i niepołączonych z przewodem kominowym pieców kaflowych.

Termin składania wniosków
Wnioski przyjmowane będą od 2 stycznia do 30 kwietnia. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do momentu wyczerpania się środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w uchwale budżetowej.
Termin realizacji zadania kończy się 30 czerwca 2024 roku

Wysokość dotacji
Wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Zakres dotacji
Dotacją objęty będzie zakup i montaż nowego proekologicznego urządzenia grzewczego.

Dofinansowaniu nie podlega:
1) zakup kotłów przenośnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego;
2) zakup i montaż wkładów kominkowych;
3) zakup i montaż kolektorów słonecznych, zamontowanych, jako dodatkowe źródło ciepła do istniejącego systemu grzewczego;
4) koszt wykonania prac projektowych, odbiorów kominiarskich i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, koszt zakupu i montażu instalacji wewnętrznej (tj. rury, grzejniki) oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji
Po złożeniu wniosku o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania, dokonana zostanie ocena spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych wniosku.
W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji. Jeżeli wniosek spełnia kryteria formalne oraz nie zostały wyczerpane środki w roku budżetowym na dofinansowanie, Wójt zawrze z wnioskodawcą umowę na przyznanie dotacji celowej.

Jak uzyskać dotację
Osoba zamierzająca ubiegać się o dotację składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy (wzór wniosku poniżej) wraz z niezbędnymi dokumentami - podmioty prowadzące działalność gospodarczą, lub ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie, zobowiązane są dołączyć do wniosku:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku, w którym ma zostać zamontowane proekologiczne urządzenie grzewcze, należy uzyskać i dołączyć pisemną zgodę właściciela na przedmiotową inwestycję. W przypadku współwłasności – wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli.

Wzór wniosku – plik do pobrania;
Zgoda współwłaścicieli nieruchomości – plik do pobrania;
Szczegóły zostały określone w uchwale - link
Więcej informacji – Referat Rolnictwa Budownictwa (Piotr Swakowski) – pok. nr 12, tel. 52 3309310, 52 3309326, e-mail: czynsze@bukowiec.pl