ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    26°C / 12°C
czwartek 17.06.2021 r.
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana

Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy w Budyniu

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” nr RPKP.07.01.00-04-0033/18 współfinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem głównym realizacji projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców sołectwa Budyń w Gminie Bukowiec, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez inwestycję w infrastrukturę niezbędną dla realizacji działań społecznych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
– poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury użyteczności publicznej,
– rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz zmniejszenie uzależnienia od pomocy społecznej,
– poprawa sytuacji materialnej i jakości życia mieszkańców sołectwa Budyń,
– zwiększenie szans i poprawa warunków uzyskania konkurencyjnego wykształcenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 716.985,16 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 690.755,16 zł i obejmuje dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 587.141,88 zł. Wkład własny Gminy Bukowiec wynosi 103.613,28 zł.

Loga