Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec

Loga[0]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu od listopada 2017 roku do czerwca 2018 roku realizował projekt „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec”. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparciem objęto 9 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dodatkowo wsparciem objęto otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (60 osób).

Podczas trwania projektu zostały zrealizowane następujące formy wsparcia:

- Zasiłki dla Beneficjentek projektu na czas trwania szkoleń;

- Szkolenie z psychologiem „Terapia psychospołeczna”

Psycholog przeprowadził terapię psychospołeczną i opracował Indywidualne Ścieżki Rozwoju dla 9 uczestniczek projektu (02-04.11.2017r.)
Zajęcia dotyczące aktywizacji społecznej miały formę terapii psychospołecznej. Terapia psychospołeczna prowadzona była w formie treningu kompetencji życiowych i rodzinnych. Zajęcia obejmowały tematykę z zakresu: rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie z krytyką, trening asertywności, trening komunikowania się i umiejętności współpracy, trening przezwyciężania sytuacji trudnych związanych z poszukiwaniem pracy, komunikacja werbalna i niewerbalna, budowanie pozytywnego obrazu siebie i motywacja do podejmowania działań, skutecznego radzenia sobie z objawami stresu psychologicznego, komunikacja w rodzinie na linii: rodzic – dziecko, rozwiązywanie problemów wychowawczych w różnym okresie rozwoju dziecka. Celem zajęć była integracja, podniesienie: samooceny, poczucia własnej wartości i umiejętności oraz zdobycie umiejętności przezwyciężania problemów dnia codziennego.

- Aktywizacja zawodowa: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy przeprowadził doradztwo zawodowe grupowe (5 – 8.12.2017r.) i indywidualne (15.12.2017r.).
Celem GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO była aktywizacja uczestników na rynku pracy. Na program zajęć składały się:
• analiza potencjału zawodowego, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, testy kompetencyjne i umiejętnościowe;
• sposoby i metody poszukiwania pracy.
Celem zajęć było umożliwienie uczestnikom zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego. Ukończenie grupowego doradztwa zawodowego prowadziło do podniesienia kompetencji w zakresie poruszania się na rynku pracy.
Podczas INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO doradca skoncentrował się na obszarach zdolności i zainteresowań uczestniczek projektu celem wykorzystania ich do podjęcia zatrudnienia. Poradnictwo, w którym wziął udział każdy UP, miało na celu umożliwienie uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.
Od 01.06.2018r. do 30.06.2018r. dwie uczestniczki projektu, które ukończyły szkolenie zawodowe ,, Metody i techniki utrzymywania czystości obiektów i terenów zielonych" zrealizowały praktyki zawodowe zgodnie z programem praktyk.

- Aktywizacja edukacyjna

Uczestnicy projektu odbyli szkolenia zawodowe odpowiadające ich predyspozycjom oraz zgodnie z zaleceniami doradcy zawodowego i psychologa, w ramach przygotowanej Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, wyboru szkoleń do projektu dokonano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, katalogu zawodów deficytowych oraz bieżącego zapotrzebowania lokalnych pracodawców.

ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA ZAWODOWE:

1. Szkolenie zawodowe „Pomoc osobie starszej i niepełnosprawnej w domu” .

,, Pomoc osobie starszej i niepełnosprawnej w domu" – 2018.02.02. – 2018.03.24. – 80h – 2 osoby
Program: podstawy psychologii i pedagogiki, podstawy anatomii i fizjologii człowieka, pierwsza pomoc, rehabilitacja lecznicza, psychologiczna, społeczna, zawodowa, rehabilitacja osób z różnymi typami niepełnosprawności oraz osób starszych i przewlekle chorych. Planowane efekty uczenia się: znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii, nauk społecznych, usług opiekuńczych; znajomość podstaw geriatrii; wiedza nt. udzielania pomocy w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności ON; umiejętność pielęgnacji osób starszych oraz ON; element. rehabilitacji i gimnastyki; zaj. metod i technik udzielania pierwszej pomocy;

2. Szkolenie zawodowe „Skuteczna sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej”.

,, Skuteczna sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej" – 2018.02.01. – 2018.02.21. – 80h – 2 osoby
Program: rozmowa z klientem, techniki sprzedaży, przeprowadzenia całego procesu sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej (zajęcia praktyczne), wystawianie faktur oraz innych pokwitowań, przyjmowanie reklamacji lub zwrotu, rozliczania utargu, przyjmowanie, wydawanie lub zwrotu towaru, przeprowadzanie inwentaryzacji. Planowane efekty uczenia się: znajomość technik rozmów i sprzedaży z klientem, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, wiedza nt. obiegu towaru oraz inwentaryzacji;

3. Szkolenie zawodowe „Metody i techniki utrzymywania czystości obiektów i terenów zielonych”.

,, Metody i techniki utrzymywania czystości obiektów i terenów zielonych"- 2018.02.03. – 2018.03.28 . - 80h – 5 osób
Program: techniki, środki i narzędzia do sprzątania powierzchni, urządzanie terenów zieleni, narzędzia i maszyny wykorzystywane w zawodzie, podstawowa wiedza oraz pielęgnacja i rodzaje roślin ozdobnych, ochrona roślin ozdobnych. Planowane efekty uczenia się: znajomość metod i technik sprzątania różnych powierzchni oraz wiedza nt. środków czystości, wiedza nt. pielęgnacji i rodzajów roślin ozdobnych, umiej. obsługi sprzętu do pielęgnacji zieleni.

- Aktywizacja społeczna i działania środowiskowe z animatorem lokalnym

Działania środowiskowe prowadził animator lokalny. Podstawowym zadaniem animatora lokalnego było wzmacnianie i odzyskiwanie zdolności uczestników projektu do funkcjonowania w społeczności, co prowadziło do integracji społecznej w wymiarze lokalnym, a w konsekwencji także integracji zawodowej. Na potrzeby działań animatora była wynajmowana sala w Restauracji Regina Piotrowska Bukowiec.
W ramach zadań animatora lokalnego zostały zorganizowane różne działania środowiskowe oraz formy aktywności społecznej.
Animator regularnie spotykał się z uczestniczkami projektu aby poznawać ich oczekiwania, identyfikować potrzeby, a także zbierać opinie na temat bieżących oraz zaplanowanych przedsięwzięć. Przeprowadzano także spotkania integracyjne, motywujące, informacyjne, edukacyjne, kulturalne oraz turystyczne. Organizowano również spotkania dla dzieci uczestniczek oraz dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej.
Celem niniejszych spotkań było przede wszystkim zintegrowanie grupy i motywowanie uczestników do wszelkich działań prowadzących do podniesienia własnej samooceny oraz poczucia własnej wartości. Cel został osiągnięty. Organizowane wsparcie środowiskowe przyczyniło się do podtrzymywania zaangażowania i motywacji osób do działań, a także do powstania sieci kontaktów i relacji partnerskich. Uczestniczki uwierzyły we własną zdolność do funkcjonowania w społeczności, zarówno w sferze zawodowej jak i społecznej. Zdobyły nowe umiejętności zawodowe, psychospołeczne, komunikacyjne, organizacyjne, rozwiązywania konfliktów, czy też zarządzania budżetem domowym oraz radzenia sobie ze stresem. Potrafią lepiej funkcjonować w społeczeństwie - dzięki wyższej samoocenie oraz poczuciu własnej wartości.

Dla uczestniczek projektu i osób z otoczenia odbyły się następujące spotkania:
•    Spotkanie z przedstawicielem Policji – na temat bezpieczeństwa obywatelskiego - 13.11.2017r.
•    Pogadanka z udziałem pań z Koła Gospodyń Wiejskich – 27.11.2017r.
•    Spotkanie z Dyrektorem Gminnej Przychodni w Bukowcu – o tematyce prozdrowotnej – 4.12.2017r.
•    Spotkanie świąteczne integracyjne – 16.12.2017r.
•    Pogadanka z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej – 20.12.2017r.
•    Spotkanie integracyjne noworoczne – 13.01.2018r.
•    Spotkanie - gospodarowanie budżetem domowym. - 25.01.2018r.
•    Impreza integracyjna– gotowanie i pieczenie – 30.01.2018r.
•    Pokaz i testowanie kosmetyków – 27.02.2018r.
•    Impreza integracyjna – zdrowy tryb życia i prawidłowe odżywianie – 15.03.2018r.
•    Wycieczka do Bydgoszczy – kino, Mc Donald’s – 21.04.2018r.
•    Pikniki rodzinne w plenerze: 27.04.2018r., 18.05.2018r., 16.06.2018r.
•    Wycieczka do Torunia – Żywe Muzeum Piernika, Mc Donald’s – 26.05.2018r.

Dla dzieci uczestniczek oraz dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej zostały zorganizowane następujące spotkania:
•    Zajęcia plastyczne o tematyce Bożonarodzeniowej – 15.11.2017r., 16.11.2017r., 17.11.2017r.
•    Spotkanie Andrzejkowe – 25.11.2017r.
•    Zajęcia plastyczno-edukacyjne (Boże Narodzenie, Nowy Rok) – 12.12.2017r., 19.12.2017r., 27.12.1027r.
•    Spotkanie świąteczne integracyjne – 16.12.2017r.
•    Zajęcia plastyczne tematyczno – edukacyjne (Dzień Babci, Dzień Dziadka) – 12.01.2018r.
•    Zajęcia plastyczne tematyczno – edukacyjne (karnawał) – 20.01.2018r., 26.01.2018r.
•    Bal karnawałowy – 27.01.2018r.
•    Zajęcia plastyczno – edukacyjne, rozwijające 15.02.2018r., 19.02.2018r.,
•    Zajęcia edukacyjno – plastyczne (Wielkanoc) – 28.03.2018r.
•    Wycieczka do Bydgoszczy – kino, McDonald’s – 21.04.2018r.
•    Piknik rodzinny - 16.06.2018r.
•    Spotkania integracyjne w plenerze 24.04.2018 r., 18.05.2018 r.
•    Wycieczka do Torunia – Żywe Muzeum Piernika, McDonald’s – 26.05.2018r.
Zostały zrealizowane również warsztaty aktywizacyjne i prace społecznie użyteczne (3 osoby) w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (IV – V 2018r.)
Przeprowadzono warsztaty aktywizacyjne o następującej tematyce:
1) Integracja grupy i przypomnienie dotychczasowych wiadomości.
2) Utrwalanie wiadomości związanych z komunikacja interpersonalną.
3) Siła motywacji – jak wzmocnić swoje chęci do działania? Utrwalanie motywacji do pokonywania barier.
4) W zgodzie z sobą. Budowanie pozytywnej samooceny.
5) Bariery na drodze do zatrudnienia.
6) Profesjonalne dokumenty aplikacyjne kluczem do sukcesu – przypomnienie i utrwalenie wiadomości.
7) Jak cie widzą, tak cię piszą czyli wizerunek w poszukiwaniu pracy.
8) Rozmowa kwalifikacyjna pod lupą – rozmowa kontrolowana. Utrwalenie materiału.
9) Formy zatrudnienia – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.
10) Gospodarowanie budżetem domowym.

W okresie od I do VI.2018r. były wypłacone zasiłku celowe dla uczestniczek projektu.
Odbyły się trzy spotkania monitorujące realizację projektu, w skład zespołu monitorującego wchodzili: animator lokalny, psycholog, doradca zawodowy.
16 czerwca 2018r. zorganizowano Piknik rodzinny. W ramach pikniku zostały przeprowadzone rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń płynących z Internetu, przemocy domowej i szkolnej,  uzależnień oraz problemów opiekuńczo-wychowawczych. Spotkanie miało charakter integracyjny oraz podsumowujący realizację projektu.
Projekt realizowany na terenie gminy Bukowiec miał pozytywny wpływ na grupę docelową objętą jego zasięgiem. Informacje o pozytywnych rezultatach zadań projektowych były przekazywane zarówno przez uczestników projektu jak i przez osoby prowadzące zajęcia. Na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych, testów i obserwacji można stwierdzić, że uczestnicy byli zadowoleni z udziału w projekcie, czego wyrazem były liczne zapytania o kontynuację działań w następnych latach.


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-na-terenie-gminy

Załączniki
 • [0] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Aktualno%C5%9Bci/Loga%20FEPR.png
 • [1] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/kasa%201.JPG?itok=AOLjFggu
 • [2] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/kasa%202.JPG?h=e2018c78&itok=qUT6cOyl
 • [3] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/kasa.JPG?itok=z8WFtAA1
 • [4] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/opiekunka%20%282%29.JPG?itok=HgL6wltU
 • [5] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/opiekunka.JPG?itok=iFtZZDP4
 • [6] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/piknik%201.JPG?itok=O72rz2Ge
 • [7] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/piknik%202.JPG?itok=cGSqhh5I
 • [8] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/piknik%203.JPG?h=429b2836&itok=e04hNnqn
 • [9] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/piknik%204.JPG?h=40ea2eba&itok=D8auzeYQ
 • [10] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/piknik%205.JPG?itok=nq2ubbJg
 • [11] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/piknik%206.JPG?itok=zqRDQeQ4
 • [12] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/piknik.JPG?itok=k6G34830
 • [13] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/psycholog.JPG?itok=ewXs8izs
 • [14] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/spotkanie%20w%20plenerze.JPG?itok=0pky4oHG
 • [15] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/szkol.zawodowe.jpg?itok=84kFyqpg
 • [16] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/szkolenie%20zawod..JPG?itok=RtCQGW7P
 • [17] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/szkolenie%20zawod.jpg?itok=bl_8G-_7
 • [18] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/szkolenie%20zawodowe.jpg?itok=eBNw3wV1
 • [19] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/szkolenie%20zwodowe%202.JPG?itok=ugb4XluK
 • [20] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/zaj%C4%99cia%20dla%20dzieci%202.JPG?itok=CI4rxR4b
 • [21] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-07/zaj%C4%99cia%20dla%20dzieci.JPG?itok=AFihh9Kt