• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Poniedziałek, 20.11.17, godzina 10:25

Imieniny : Anatola, Edyty, Rafała

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

16 czerwca 2011

Wykluczenie cyfroweGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu zawiadamia, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje projekt ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. W ramach projektu mieszkańcy gminy spełniający odpowiednie kryteria mają możliwość otrzymania zestawu komputerowego wraz z łączem Internetowym. Dla Beneficjentów z naszej gminy przewiduje się przekazanie 7 takich zestawów. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu do 30 czerwca 2011r.

Wnioskodawcą mogą być:
1) osoby pełnoletnie korzystające z systemu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r.;
2) uczniowie pobierający  stypendium socjalne w roku szkolnym 2010-2011 zgodnie z ustawą z 07 września 1991 o systemie oświaty.

Do wniosku o udzielenie wsparcia należy dołączyć:
1) gdy Wnioskodawcą jest pełnoletnia osoba korzystająca z systemu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.):
a) kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ośrodek pomocy społecznej.
2) gdy Wnioskodawcą jest uczeń pobierający stypendium socjalne w roku szkolnym 2010-2011 zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572, ze zm.):
a) decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego w roku szkolnym 2010-2011;
b) kserokopię legitymacji szkolnej Wnioskodawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ośrodek pomocy społecznej;
c) kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ośrodek pomocy społecznej bądź, w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osoba niepełnoletnią, kserokopię dowodu osobistego osoby reprezentującej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ośrodek pomocy społecznej.

Więcej informacji na ten temat można otrzymać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowcu pok. nr 10,  pod nr tel. 52 33 093-24, na stronie internetowej www.bip.bukowiec.pl w katalogu AKTUALNOŚCI oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Wykluczenie cyfrowe

Drukuj